Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 roku, sygn. akt X GU 466/16 ogłosił upadłość Piotra Małeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SERWUS Piotr Małecki (numer PESEL 65052308018) zamieszkałego w Piastowie przy ul. H. Siemiradzkiego 25 i zarejestrował sprawę pod sygn. akt: X GUp 261/16.

Sąd uznał postępowanie upadłościowe Piotra Małeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SERWUS Piotr Małecki za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku.

Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146).

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A, sygn. akt X GUp 261/16.